Waterstof als opslagmedium
Power-to-gas Roadmap voor Vlaanderen 2014-2015
Power-to-gas Industry Cluster 2016-2018

Het project ‘Power-to-Gas’, gefinancierd door de Vlaamse Overheid en het Agentschap Ondernemen, omvatte de uitvoering van een roadmap studie. Met toonaangevende Vlaamse industriële partners werden de diverse technologie- en valorisatietrajecten op vlak van 'Power-to-Gas' voor Vlaanderen in kaart gebracht voor de periode 2014-2020. 

In de roadmap studie zijn een aantal verschillende Power-to-Gas opties die vandaag beschikbaar zijn geanalyseerd op economische haalbaarheid en is bepaald hoe de Vlaamse industrie een sterke rol kan spelen in deze toekomstige markt.

De inzet van hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon neemt in Europa en ook in Vlaanderen sterk toe. Deze fluctuerende, weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen voeden de elektriciteit in op het bestaande elektriciteitsnet, dat niet is aangepast aan deze sterke toename aan fluctuerende elektriciteitsproductie. Aan het slimmer maken van de netten wordt gewerkt, aan de uitbreiding ook, maar dit laatste is vaak niet evident omwille van kosten en vergunningen.

Vandaar dat in de nabije toekomst het bufferen van grote hoeveelheden elektriciteit een noodzaak wordt. En dit zowel om de maximale hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit in te kunnen koppelen, als om deze hernieuwbare elektriciteit zo goed mogelijk te kunnen valoriseren.

Daar waar voor kleinschalige elektriciteitsopslag batterijsystemen volstaan, biedt waterstof perspectieven voor grootschalige energieopslag. Internationaal wordt de stap van hernieuwbare elektriciteit naar waterstof benoemd als “Power-to-Gas”.

Power to gas Industriecluster Vlaanderen

De 'Platform Power-to-Gas' bedrijvencluster werd opgericht naar aanleiding van de  'Power-to-Gas' roadmap. 

Een van de conclusies van deze roadmap is dat waterstof- en power-to-gas demonstratieprojecten nodig zijn in Vlaanderen, om zo de nodige expertise op te bouwen bij deze bedrijven en markten en regelgeving verder te ontwikkelen.

Een andere vaststelling is dat er in Vlaanderen reeds een sterke waterstofindustrie aanwezig is met internationale spelers die een significante productie hebben in Vlaanderen. Ook wat betreft hernieuwbare energie heeft Vlaanderen belangrijke spelers, met bv. aanzienlijke wind- en zonne-energieproductie in de Noordzee en de havens in Antwerpen en Gent.

Een dertigtal Vlaamse bedrijven hebben zich verenigd in een Innovatief Bedrijfsnetwerk
(IBN) en werken actief samen op het vlak van ‘power-to-gas’.

De bedrijvencluster werd opgericht als opvolging van de ‘power-to-gas’ roadmap- studie voor Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn een aantal bedrijven aanwezig die zich situeren over de hele ‘power-to-gas’ waardeketen (van energieproductie tot eindgebruikers van waterstof).

Door als cluster intensief samen te werken aan concrete projecten, kan de Vlaamse industrie een sterke positie veroveren in deze toekomstige markt.

De activiteiten van de cluster zijn:

• Uitvoeren van haalbaarheidsstudies ‘power-to-gas’ op specifieke locaties in Vlaanderen
(ondermeer Greenports - zie pagina 39 en Sunshine - zie pagina 40)
• Ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond ‘power-to-gas’ in Vlaanderen
• Uitwerken van creatieve business modellen die in de toekomst kunnen leiden tot een interessante winstgevende ‘power-to-gas’ markt
• Kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw over ‘power-to-gas’
• concepten.
• Profilering van de Vlaamse industrie binnen de Europese ‘power-to-gas’ markt
• Optreden als aanspreekpunt op Vlaams-Belgisch niveau over de rol van ‘power-togas’ in de toekomstige energiestrategie.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet is initiatiefnemer en coördineert de clusterwerking.

Leden van de cluster:

Kaart-Power-to-gas-def.jpg

Contact

Voor meer informatie over de power-to-gas cluster kunt u contact opnemen met:

Isabel François – WaterstofNet vzw    +32 (0) 478 98 21 40

Isabel.Francois@waterstofnet.eu

www.power-to-gas.be

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid
en wordt uitgevoerd door Agentschap Ondernemen.

 

 PartnerlogoVLAIO-powertogas-1.png