Vlaamse Regering maakt werk van Vlaamse Waterstofvisie 
19 november 2020

Vlaamse Regering maakt werk van Vlaamse Waterstofvisie 

In een mededeling aan de Vlaamse Regering stelde minister van Economie & Innovatie Hilde Crevits (CD&V) afgelopen vrijdag de Vlaamse Waterstofvisie voor. Vlaanderen wil op waterstofvlak een Europese koploper worden. De visie is momenteel sterk gefocust op de route van duurzame innovatie en vormt een startpunt om met relevante partners de uitrol van waterstof in Vlaanderen te ondersteunen en te realiseren.

Het is duidelijk voor de Vlaamse Regering dat er een ‘momentum’ heerst rond waterstof. Europa zet de lijnen uit om waterstof een belangrijke plaats te geven in de energietransitie. Ook onze buurlanden komen met visies en plannen. Met de mededeling van de Vlaamse Waterstofvisie geeft de Vlaamse Regering het startschot voor de uitrol van een waterstofbeleid. De focus ligt sterk op economie en innovatie, maar de hand wordt uitgestoken naar andere belangrijke beleidsdomeinen zoals energie, klimaat of mobiliteit.

In lijn met de Europese waterstofstrategie worden drie prioriteiten voor waterstof in Vlaanderen naar voor geschoven: als moleculen in onze industriële bevoorrading en energievoorziening en voor het verduurzamen van de transportsector. De visie stelt verder dat onze regio veel troeven heeft met een bewezen track record van waterstofprojecten. Daarnaast is er de aanwezigheid van productie- en consumptieclusters van waterstof, het grootste waterstofleidingnetwerk ter wereld, een dicht aardgas- en vervoersnet en belangrijke zeehavens.

In de visie is speciale aandacht voor de Waterstof Industrie Cluster als sterk industrieel ecosysteem. De kennis en expertise rond waterstof in Vlaanderen zit verspreid over de volledige waterstofwaardeketen en vervat in de cluster. Toonaangevende waterstofspelers uit de cluster worden met naam en toenaam vernoemd. Ook WaterstofNet krijgt vermeldingen als initiator van belangrijke waterstofprojecten en studies, zoals de potentieelstudie voor groene waterstof in Vlaanderen of het projectidee Green Octopus.

De Vlaamse ambitie gaat over een koploperspositie in technologische ontwikkelingen in de brede waardeketen van waterstof. Met behulp van onderzoek en innovatie wil men de noodzakelijke technologische doorbraken realiseren in het brede domein van de waterstoftechnologie. De strategie schuift vijf strategische doelstellingen naar voor:

1: het versterken van de Vlaamse onderzoeksbasis in het domein van waterstof

 • Opmaak van een onderzoeksagenda in het domein van waterstoftechnologie in nauwe samenwerking met de Waterstof Industrie Cluster
 • Extra middelen voor een specifiek impulsprogramma rond de onderzoeksagenda van waterstof
 • Optimale inzet van Europese financieringsmogelijkheden

 

2: het versterken van het Vlaams industrieel ecosysteem

 • Versterking van de technologische aanbodzijde via gebruik van de bestaande instrumenten, verbetering van deze instrumenten, gebruik van de nieuwe mogelijkheden geboden door Europese initiatieven en de optimale combinatie van Vlaamse en Europese financieringskanalen
 • Ondersteuning van WaterstofNet als facilitator

 

3: Het stimuleren van het gebruik van waterstof (H2) en de toepassing van H2-technologieën

 • Focus op piloot- en demonstratieprojecten én eerste industriële realisaties
 • Support van meer dan 100 miljoen euro voor de waterstof-IPCEI

 

4: Internationalisatie met focus op de buurlanden

 • Internationale samenwerking met buurlanden/regio’s aanhalen
 • Vlaanderen als onderdeel van een Europees waterstofnetwerk
 • Belangrijke rol voor Flanders Investment and Trade
 • Studies en initiatieven rond waterstof import

 

5: Flankerend beleid dat moet stimuleren en ondersteunen

 • Hinderpalen in het wet- en regelgevend kader voor de verdere uitrol van waterstoftechnologie in kaart brengen
 • Wegen op de relevante federale en Europese wetgeving
 • Uitrol waterstofinfrastructuur

 

"Dit is een cruciale stap naar een geïntegreerd waterstofbeleid in Vlaanderen.”, reageert directeur Adwin Martens, “De visie schuift de juiste prioriteiten naar voor en doet alvast enkele veelbelovende beleidsaanbevelingen. Hopelijk springen ook andere beleidsdomeinen snel op de kar. WaterstofNet staat samen met de Waterstof Industrie Cluster klaar om te ondersteunen waar nodig en te realiseren waar kan!”

Raadpleeg de Vlaamse waterstofvisie

 Knipsel-Vlaanderen.jpg